Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 2. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10. května 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 2. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 10. 5. 2021 třídy 6.A, 6.C, 6.E, 9.A, 9.B, 9.C, 9.E
SUDÝ TÝDEN od 17. 5. 2021 třídy 7.A, 7.B, 7.C, 7.E, 8.A, 8.B, 8.C

Vstup žáků do školy
Příchod žáků bude korigován časově podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - dle běžného rozvrhu hodin včetně odpoledního vyučování
Distanční výuka - dle stávajícího rozvrhu distanční výuky (viz kalendář MS Teams)

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).
Odhlášené žáky je nutné ke stravování opět přihlásit.

Bližší informace Vám budou poskytnuty třídními učiteli. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Ke stažení (pdf)

Datum vložení: 30. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Další informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Manuál Covid-19

Průběh testování (video)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 9. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 12. dubna 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 12. 4. 2021 třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.C, 5.D
SUDÝ TÝDEN od 19. 4. 2021 třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.E

Vstup žáků do školy
Příchod a odchod žáků bude korigován časově i podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD, vchod ze školního hřiště).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - třídy obdrží upravený rozvrh hodin vzhledem k hygienickým opatřením a organizačním podmínkám školy
Distanční výuka - bude probíhat dle stávajícího rozvrhu distanční výuky

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Školní družina
Provoz školní družiny bude zajištěn ráno i po vyučování, a to v homogenních skupinách. Provoz před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin.

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).

Bližší informace Vám budou poskytnuty po obdržení pokynů MŠMT. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 7. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

4a

 Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání
ve školním roce 2021/2022


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády proběhne rovněž v letošním školním roce zápis dětí do 1. tříd základního vzdělávání distančním způsobem bez přítomnosti dětí. Na OSMIČCE budete moci své děti takto zapsat v době od 6. do 20. dubna 2021. Kapacita naší školy umožňuje přijetí všech dětí.
Je nám líto, že Vaše děti zatím nemají možnost seznámit se s novým školním prostředím. Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, rádi Vás pozveme do školy a uspořádáme dodatečně společné setkání dětí, rodičů a učitelů.
Podrobnosti k zápisu naleznete na:

 www.osmicka.cz – Informace - Rodičům prvňáčků.

Další informace budeme postupně doplňovat.

 

4a

 

 

Milí budoucí prvňáčci,

už nyní máme pro Vás připraveny dárečky a spoustu hravých pohádkových pracovních listů pro předškoláky.

Moc se na Vás těšíme,
my všichni z Osmičky

 

sbirka potravin 02 sm

Co nabízíme:  Osmička 1   Osmička 2

 Datum vložení: 14. 3. 2021

.................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s usnesením vlády ze dne 26. 2. 2021 bude od pondělí 8. 3. 2021 pokračovat povinná distanční výuka žáků 3. až 9. ročníku a nově i distanční výuka žáků 1. a 2. ročníku (podrobnější informace o organizaci výuky jste již obdrželi a případně ještě obdržíte od třídních učitelů přes webové rozhraní Bakaláři).

Pro žáky s distanční výukou nadále vaříme (informace zde viz sekce Stravování).

Přerušen bude provoz školní družiny.

Vrátnice školy bude v provozu v době od 8.00 do 16.00 hod.

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hlavně pevné zdraví.

 

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 3. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče budoucích šesťáků,

v příštím školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií (Ikt). Žáci této třídy budou mít možnost navštěvovat kroužek druhého cizího jazyka. V 7. ročníku, při zařazování žáků do skupin druhého cizího jazyka, bude přihlédnuto k účasti v tomto kroužku a žáci budou pokračovat ve výuce jazyka jako pokročilejší.

Více...    Přihláška

Datum vložení: 24. 2. 2021

  dist vyuka desatero 1st     dist vyuka desatero 2st

uvod obrazek

uvod obrazek

 

uvod obrazek

 .................................................................................................................................................................... 
 
PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.
                                                                               Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

Tento článek byl rovněž publikován v Bulletinu NIDV 10/2019, r. 8, č. 2

https://cizinci.nidv.cz/wp-content/uploads/2019/10/BulletinGRV-D%C5%BDC2-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pdf