Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 1. až 7. března 2021 jsou pro okres Frýdek-Místek vyhlášeny jarní prázdniny.
Bližší informace k provozu školy po jarních prázdninách budou zde upřesněny po zveřejnění vládního nařízení.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 26. 2. 2021

Milí žáci,

užijte si prázdninové volno v klidu a ve zdraví, buďte na sebe opatrní.

Vaše Osmička

 ....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče budoucích šesťáků,

v příštím školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií (Ikt). Žáci této třídy budou mít možnost navštěvovat kroužek druhého cizího jazyka. V 7. ročníku, při zařazování žáků do skupin druhého cizího jazyka, bude přihlédnuto k účasti v tomto kroužku a žáci budou pokračovat ve výuce jazyka jako pokročilejší.

Více...    Přihláška

Datum vložení: 24. 2. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle rozhodnutí vlády ze dne 14. 2. 2021 o obnovení nouzového stavu ve dnech 15. – 28. 2. 2021 se v provozu škol nic nemění.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 15. 2. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

 na základě krizových opatření vlády se bude výuka a provoz školy v týdnu od pondělí 4. 1. do pátku 8. 1. 2021 řídit metodickým pokynem MŠMT ČR
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

 Škola

- prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku
- distanční výuka žáků 3. - 9. ročníku

- povinně dle paragrafu 184a, školského zákona (včetně omlouvání absence třídnímu učiteli přes webové rozhraní Bakaláři)
- materiál pro žáky bez technického zajištění bude shromažďován na vrátnici školy (7.30 – 15.30 hodin)

Podrobnější informace o organizaci výuky jste již obdrželi a případně ještě obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

 Družina

- za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky 1. a 2. tříd
- ranní družina od 6.00 do 7.45 hodin, odpolední družina do 17.00 hodin

Jídelna

- žáci 1. a 2. ročníku se mohou stravovat přímo ve školní jídelně
- žáci 3. - 9. ročníku si mohou pouze vyzvednout oběd do jídlonosiče u okénka v hale školy v době od 12.30 do 13.30 hodin, vyzvedávající osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění Covid 19 nebo být v karanténě
- obědy si, prosím, přihlaste nebo odhlaste co nejdříve přes internet či v pondělí 4. 1. 2021 telefonicky v kanceláři školní jídelny (558 445 165)

Přeji nám všem šťastné vykročení do nového roku.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 29. 12. 2020

  dist vyuka desatero 1st     dist vyuka desatero 2st

uvod obrazek

uvod obrazek

 .................................................................................................................................................................... 
 
PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.
                                                                               Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

Tento článek byl rovněž publikován v Bulletinu NIDV 10/2019, r. 8, č. 2

https://cizinci.nidv.cz/wp-content/uploads/2019/10/BulletinGRV-D%C5%BDC2-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pdf