Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Anketa v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Vážení rodiče/zákonní zástupci,

statutární město Frýdek-Místek chce navázat na dotazníkovou anketu pro rodiče/zákonné zástupce, která proběhla v mateřských školách v loňském roce a podobnou anketu připravilo pro rodiče/zákonné zástupce v základních školách. Cílem ankety je zjištění potřeb a míry spokojenosti rodičů/zákonných zástupců žáků se základním vzděláváním a souvisejícími službami v našich základních školách, které poslouží ke zlepšení podmínek pro plnění povinné školní docházky.
Anketa bude probíhat v měsíci listopadu v rámci rodičovských schůzek na všech základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Bližší informace obdržíte od vedení jednotlivých škol.

Předem děkujeme za zapojení se do ankety a za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Frýdek-Místek 18. 10. 2018

Bc. Pavel Machala v. r.

náměstek primátora

Ing. Jiří Adámek v. r. 

vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

rodicum prvnacku

Milé děti, vážení rodiče,
prázdniny končí a Vám nastane čas školních dnů se všemi povinnostmi, ale i radostmi z prvních úspěchů. Doufáme, že se do školy těšíte, protože my všichni z „ Osmičky“, obzvlášť Vaše paní učitelky, už Vás s radostí očekáváme.

Jak bude první týden ve škole u prvňáčků vypadat?

Pondělí 3. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku ve třídách 1. A a 1. B proběhne v době od 8:00 do 9:00 hodin. Zahájení školního roku pro žáčky z 1. C se uskuteční od 9:00 do 10.00 hodin. Aktovky si děti zatím nemusí brát.

Úterý 4. 9. 2018

8:00 - 10:45 hodin - výuka ve třídách
Vezměte si aktovky, pouzdro, přezůvky, svačinu.
16:00 - 17:00 hodin - třídní schůzky pro rodiče prvňáčků v kmenových třídách.

Středa 5. 9., čtvrtek 6. 9., pátek 7. 9. 2018

8:00 - 11:40 hodin - výuka ve třídách.

Od 10. 9. 2018

Výuka podle stálého rozvrhu hodin.

Výdej obědů ve školní jídelně:

 Pondělí 10:00 - 12:00
Úterý 11:00 - 14:00
Středa – pátek 11:40 - 14:00

Školní družina

Pondělí 6:00 - 7:40 9:00 - 16:30
Úterý 6:00 - 7:40 10:45 - 16:30
Středa – pátek 6:00 - 7:40 11:40 - 16:30

 
Školní potřeby (děti obdrží ve škole zdarma)
Sešity, výkresy, náčrtníky, barevné papíry, pastelky, tužku č. 2, lepicí tyčinku
Pracovní sešity (zajistí škola, uhradí rodiče)
Živá abeceda, Slabikář, Písmena a slabiky ke Slabikáři, Písanky (Kreslím tvary, Umím psát 1., 2. díl), Happy House (Aj), Prvouka, Matematika 1., 2., 3. díl, Číslice a tečky
O výši finanční částky za tyto pracovní sešity budou rodiče informováni třídními učitelkami při zahájení školního roku. Na třídních schůzkách se dovíte podrobnosti o pořízení dalších školních potřeb.

Vážení rodiče,
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili zapsáním Vašeho dítěte na naši školu, a těšíme se na spolupráci s Vámi. Přejeme dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo, a celé rodině radost z jejich školních úspěchů.
Vaše „Osmička“

 VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

zápisy do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy
 
Pro školní rok 2018/2019 proběhne na OSMIČCE zápis do prvních ročníků v pondělí 23. dubna a v úterý 24. dubna 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
V letošním roce ponese zápis prvňáčků název  „ OSMIČKA – PÍSNIČKA“. Těší se na Vás hlavní postavy ze známých písniček a my všichni z Osmičky.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy.
S sebou:   rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se dítě z vážných důvodů nebude moci dostavit (např. nemoc).
Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat o odklad školní docházky. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.
 
Důležité informace k zápisu do 1. tříd
Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 věku šesti let. Pro školní rok 2018/2019 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu a doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy.
Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. 
Bude-li zastupovat dítě u zápisu jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti.
Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.
 
Doporučení, jak můžete pomoci svým dětem
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo ani osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní a čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres dětí, zákonných zástupců i pedagogů. Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).