Další informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Manuál Covid-19

Průběh testování (video)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 9. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 12. dubna 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 12. 4. 2021 třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.C, 5.D
SUDÝ TÝDEN od 19. 4. 2021 třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.E

Vstup žáků do školy
Příchod a odchod žáků bude korigován časově i podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD, vchod ze školního hřiště).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - třídy obdrží upravený rozvrh hodin vzhledem k hygienickým opatřením a organizačním podmínkám školy
Distanční výuka - bude probíhat dle stávajícího rozvrhu distanční výuky

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Školní družina
Provoz školní družiny bude zajištěn ráno i po vyučování, a to v homogenních skupinách. Provoz před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin.

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).

Bližší informace Vám budou poskytnuty po obdržení pokynů MŠMT. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 7. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

4a

 Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání
ve školním roce 2021/2022


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády proběhne rovněž v letošním školním roce zápis dětí do 1. tříd základního vzdělávání distančním způsobem bez přítomnosti dětí. Na OSMIČCE budete moci své děti takto zapsat v době od 6. do 20. dubna 2021. Kapacita naší školy umožňuje přijetí všech dětí.
Je nám líto, že Vaše děti zatím nemají možnost seznámit se s novým školním prostředím. Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, rádi Vás pozveme do školy a uspořádáme dodatečně společné setkání dětí, rodičů a učitelů.
Podrobnosti k zápisu naleznete na:

 www.osmicka.cz – Informace - Rodičům prvňáčků.

Další informace budeme postupně doplňovat.

 

4a

 

 

Milí budoucí prvňáčci,

už nyní máme pro Vás připraveny dárečky a spoustu hravých pohádkových pracovních listů pro předškoláky.

Moc se na Vás těšíme,
my všichni z Osmičky

 

sbirka potravin 02 sm

Co nabízíme:  Osmička 1   Osmička 2

 Datum vložení: 14. 3. 2021

.................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s usnesením vlády ze dne 26. 2. 2021 bude od pondělí 8. 3. 2021 pokračovat povinná distanční výuka žáků 3. až 9. ročníku a nově i distanční výuka žáků 1. a 2. ročníku (podrobnější informace o organizaci výuky jste již obdrželi a případně ještě obdržíte od třídních učitelů přes webové rozhraní Bakaláři).

Pro žáky s distanční výukou nadále vaříme (informace zde viz sekce Stravování).

Přerušen bude provoz školní družiny.

Vrátnice školy bude v provozu v době od 8.00 do 16.00 hod.

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hlavně pevné zdraví.

 

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 3. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče budoucích šesťáků,

v příštím školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií (Ikt). Žáci této třídy budou mít možnost navštěvovat kroužek druhého cizího jazyka. V 7. ročníku, při zařazování žáků do skupin druhého cizího jazyka, bude přihlédnuto k účasti v tomto kroužku a žáci budou pokračovat ve výuce jazyka jako pokročilejší.

Více...    Přihláška

Datum vložení: 24. 2. 2021

  dist vyuka desatero 1st     dist vyuka desatero 2st

uvod obrazek

uvod obrazek

 

uvod obrazek

 .................................................................................................................................................................... 
 
PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.
                                                                               Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

Tento článek byl rovněž publikován v Bulletinu NIDV 10/2019, r. 8, č. 2

https://cizinci.nidv.cz/wp-content/uploads/2019/10/BulletinGRV-D%C5%BDC2-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pdf